วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การทดลองเสมือน มาตราส่วน pHให้นักเรียนทดลองความเป็นกรดเบสของการทดลองเสมือน